Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Stanovy spoločnosti

Hlava I.

Názov, sídlo a obvod činnosti organizácie

 

Článok 1

Občianske združenie  má názov:  ”Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných (ďalej len “Spoločnosť”).

Článok 2

Sídlom “Spoločnosti” je: Pod záhradami 15, 841 01 Bratislava.

Prezídium „Spoločnosti“ je oprávnené upraviť, resp. zmeniť sídlo „Spoločnosti“.

Článok 3

Obvodom činnosti “Spoločnosti” je územie Slovenskej republiky.

 

Hlava II.

Poslanie “Spoločnosti”, jej úlohy a činnosť

Článok 4

“Spoločnosť” napomáha prehĺbeniu účinnej spolupráce orgánov štátnej zdravotnej správy, spoločenských organizácií, vedeckých inštitúcií, rodinných príslušníkov, dialyzovaných a transplantovaných chorých i jednotlivých občanov, je  zameraná na zlepšenie kvality života a sociálnej integrácie chorých, zaradených do dialyzačno-transplantačného programu. Svojou činnosťou sa zasadzuje o spoluprácu jednotlivých dialyzačných stredísk. Napomáha účinnej rehabilitácii dialyzovaných a transplantovaných chorých a ich plnému začleneniu sa do spoločenského života. Prispieva k harmonizácii rodinných vzťahov chorých.

 

Článok 5

“Spoločnosť” vyvíja osvetovú a propagačnú činnosť za účelom zoznámenia verejnosti zo základnou problematikou a špecifickými problémami dialyzovaných a transplantovaných chorých, čím prispieva k získavaniu jednotlivcov i organizácii pre humánnu myšlienku pomoci a sociálnej integrácie pre takto zdravotne postihnutých občanov.

 

Článok 6

“Spoločnosť” sa zasadzuje o zlepšenie a modernizáciu technickej základne dialyzačných stredísk, zlepšenie spolupráce s prevádzkovateľom a všestranné zlepšenie tohto druhu liečby. Úlohou “Spoločnosti” je tiež pomáhať  vytvárať a rozvíjať priateľské medziľudské kontakty a vzťahy medzi chorými, ich rodinnými príslušníkmi i ostatnými občanmi a tým prispievať k vytváraniu pozitívneho životného pocitu a sociálneho sebavedomia týchto chorých.

 

 

Článok 7

Za týmto účelom “Spoločnosť” hlavne:

-          prehlbuje kontakty medzi jednotlivými dialyzačnými strediskami všetkými dostupnými prostriedkami a formami vrátane organizovania stretnutí a seminárov pacientov a pracovníkov stredísk,

-           propaguje dialyzačný a transplantačný program formou prednášok, individuálnych konzultácií i prostredníctvom publikácií,

-          organizuje najrôznejšie spoločenské podujatia k vytváraniu možností vzájomného kontaktu dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a ostatných občanov,

-           podľa svojich možností podporuje  svojimi aktivitami regeneráciu zdravia a vytvára podmienky pre relaxáciu svojich členov,

-           centralizuje progresívne      poznatky medicíny, psychológie, sociológie, práva, etiky, ktoré súvisia s problematikou dialyzovaných.  transplantovaných chorých a tieto všetkými prostriedkami propaguje a publikuje,

-           organizuje výmenu informácií a  skúseností formou stretnutí, odborných seminárov a školení spolu so zdravotníckym personálom dialyzačných stredísk a všetkých pracovníkov, ktorých činnosť s problematikou dialyzovaných a transplantovaných chorých súvisí v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

-          centralizuje všetky finančné      príspevky organizácií i jednotlivcov prijaté na prospech dialyzovaných a transplantovaných chorých a to na úrovni “Spoločnosti” ako celku, a používa ich pre prospech svojich zdravotne postihnutých členov. Nakladanie s finančnými prostriedkami      „Spoločnosti“ upravujú Zásady hospodárenia v SDaT,

-          nadväzuje styky s podobnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

 

Hlava III.

Vznik členstva

Článok 8
Členom “Spoločnosti” sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo občan iného štátu trvalo žijúci na území SR, ktorý je spôsobilý k právnym úkonom, občiansky bezúhonný a ktorý o členstvo v “Spoločnosti” písomne požiada výbor základnej organizácie, riadi sa stanovami “Spoločnosti” a je prijatý členskou schôdzou základnej organizácie “Spoločnosti”.

 

Hlava IV.

Zánik členstva

 

Článok 9

Členstvo v “Spoločnosti” zaniká:

-          opakovaným neuhradením členského príspevku k 31.3.  príslušného roku

-          vystúpením

-          vylúčením

-          úmrtím

-          zánikom “Spoločnosti”

 

Článok 10

Vystúpením – členstvo v ”Spoločnosti” zaniká na základe písomného oznámenia člena, výboru základnej organizácie “Spoločnosti”. Vystúpenie je právne účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o vystúpení, výboru základnej organizácie “Spoločnosti”.

 

Článok 11

Vylúčením – členstvo môže zaniknúť len vtedy, ak člen:

a.) opakovane, i napriek písomnému upozorneniu, porušuje stanovy “Spoločnosti”,

b.) poruší stanovy “Spoločnosti” takým hrubým spôsobom, že by ďalšie trvanie jeho členstva ohrozilo spoločenskú prestíž “Spoločnosti”, spochybnilo jej poslanie alebo ohrozilo dôveru ostatných členov v činnosti “Spoločnosti”.

 

Článok 12

O vylúčení člena rozhoduje prezídium “Spoločnosti” na základe odporučenia výboru základnej organizácie “Spoločnosti”, ktorej kmeňovým členom je ten, kto má byť vylúčený podľa článku 11, stanov spoločnosti aj na základe vlastného podnetu.

 

Článok 13

K rozhodnutiu prezídia o vylúčení člena je potrebná trojpätinová väčšina hlasov v tajnom hlasovaní pri nadpolovičnej účasti členov prezídia.

 

Článok 14

Pred hlasovaním o vylúčení člena je nutné vždy dať členovi “Spoločnosti”, o ktorého vylúčenie ide, možnosť, aby sa k veci vyjadril po tom, ako bol oboznámený s podstatou priestupku proti stanovám “Spoločnosti”. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomné a musí byť členovi doručené.

 

Článok 15

Člen “Spoločnosti”, ktorý bol vylúčený (čl. 11, 12, 13, l4, 15 stanov), môže v lehote jedného mesiaca od doručenia, prípadne od odmietnutia prevzatia písomnosti o vylúčení alebo zmarenia doručenia, podať žiadosť konferencii delegátov “Spoločnosti” o preskúmanie rozhodnutia prezídia “Spoločnosti”, žiadosť nemá odkladný účinok.

 

Článok 16

Členovia “Spoločnosti” sú oprávnení hlavne:

-          zúčastňovať sa všetkých akcií usporiadaných “Spoločnosťou” až do vyčerpania kapacity účasti na tej-ktorej akcii,

-          voliť delegátov na konferencie “Spoločnosti”, členov výboru základnej organizácie a všetkých ďalších funkcionárov “Spoločnosti” v súlade so stanovami,

-          byť volený za člena delegácie konferencie “Spoločnosti” a do všetkých, ostatných funkcií “Spoločnosti” v súlade so stanovami,

-          slobodne sa vyjadrovať ku všetkým okolnostiam, ktoré sa dotýkajú “Spoločnosti” alebo jej činnosti, znášať podávať sťažnosti a požadovať,  aby sa “Spoločnosť” váhou svojej autority zasadzovala o ich spravodlivé prešetrenie.

 

Článok 17

Členovia “Spoločnosti” sú povinní:

-          dodržiavať stanovy “Spoločnosti”

-           podriaďovať sa uzneseniam :

a)          konferencie delegátov “Spoločnosti”

b)          prezídia “Spoločnosti”

c)          členskej  schôdze základnej organizácie

d)          výboru základnej organizácie

-          platiť v stanovenej výške a termínoch členské príspevky

-           vykonávať podľa svojich možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie

 

Hlava V.

Organizačná výstavba “Spoločnosti”

Článok 18

Orgány “Spoločnosti” sú:

Konferencia delegátov “Spoločnosti”

Prezídium “Spoločnosti”

Prezident “Spoločnosti”

Sekretár “Spoločnosti”

Kontrolná komisia “Spoločnosti”

Základné organizácie “Spoločnosti” sú jej organizačnými zložkami.

 

Článok 19

Najvyšším orgánom “Spoločnosti” je Konferencia delegátov “Spoločnosti”.

 

 

Článok 20

Konferencia delegátov sa schádza pravidelne raz za tri roky. Ak to vyžaduje mimoriadna situácia, môže byť zvolaná prezídiom mimo pravidelné termíny.

 

Článok 21

Každá základná organizácia vysiela na konferenciu delegátov “Spoločnosti” zvolených členskou schôdzou. Kľúč, podľa ktorého sa určí počet delegátov, stanoví prezídium “Spoločnosti”.

 

Článok 22

Konferencia delegátov „Spoločnosti“ rozhoduje o všetkých otázkach “Spoločnosti”, hlavne príjmu a plánu činnosti “Spoločnosti” na obdobie do nasledujúceho zasadania konferencie delegátov. Takisto na toto obdobie prijíma plán hospodárenia, schvaľuje správu prezídia o činnosti a hospodárení “Spoločnosti” od posledného zasadania konferencie delegátov, navrhuje a schvaľuje zmeny stanov “Spoločnosti”. Volí zo svojho stredu prezídium “Spoločnosti”, rozhoduje o žiadostiach, o preskúmaní rozhodnutí prezídia “Spoločnosti”, o vylúčení člena, volí kontrolnú komisiu “Spoločnosti”, rozhoduje o zániku “Spoločnosti” a prijíma všeobecne záväzné uznesenia, ktorým sa nižšie orgány podriaďujú.

 

Článok 23

Konferencia delegátov je schopná uznášania, ak to nie je ustanovené inak, pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov na zasadaní. K prijatiu uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Hlasovanie je priame a tajné.

 

Článok 24

Konferencia delegátov je v prípade, že rozhoduje o zmene stanov “Spoločnosti”, zániku “Spoločnosti” alebo o spôsobe, akým bude naložené s majetkom “Spoločnosti” po jej zániku, schopná uznášania len pri účasti viac než troch pätín zvolených delegátov. V týchto prípadoch je k prijatiu uznesenia treba trojpätinová väčšina hlasov.

 

Článok 25

Prezídium “Spoločnosti” je deväťčlenné plus 2 náhradníci, je volené z delegátov konferencie  “Spoločnosti” a to k riadeniu “Spoločnosti” medzi zasadaniami konferencie delegátov, ktorej je zodpovedné. Prezídium je volené na trojročné obdobie.

 

Článok 26

Prezídium “Spoločnosti” zo svojho stredu volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou prezidenta “Spoločnosti”, viceprezidenta “Spoločnosti”, sekretára “Spoločnosti” a pokladníka

„ Spoločnosti“.

 

Článok 27

Prezídium “Spoločnosti” sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Je uznášania schopné pri nadpolovičnej účasti svojich členov a rozhoduje o veciach nadpolovičnou väčšinou hlasov.

 

Článok 28

Prezídium “Spoločnosti” riadi “Spoločnosť” v obdobiach medzi zasadaniami konferencie delegátov a to vo všetkých veciach v súlade so stanovami a uzneseniami konferencie delegátov, ktoré sú záväzné pre všetky orgány “Spoločnosti” s výnimkou konferencie delegátov. Za tým účelom hlavne prijíma rozhodnutia a uznesenia operatívnej a organizačnej povahy, poriada a organizuje akcie v súlade s cieľmi “Spoločnosti”, hospodári s prostriedkami a majetkom “Spoločnosti” a jedná s ostatnými právnickými i fyzickými osobami. Upravuje zásady hospodárenia „Spoločnosti“. Rozhoduje o vylúčení členov, vypracováva o svojej činnosti správu, ktorú predkladá konferencii delegátov.

 

Článok 29

Prezident “Spoločnosti” riadi organizačnú činnosť prezídia, zvoláva jeho zasadania, ktorým predsedá a zastupuje “Spoločnosť” navonok. Zo svojej činnosti sa zodpovedá prezídiu.

 

Článok 30

Viceprezident “Spoločnosti” zastupuje prezidenta v dobe jeho neprítomnosti so všetkými právami a povinnosťami.

 

Článok 31

Sekretár “Spoločnosti” vedie a pripravuje agendu prezídia “Spoločnosti” po administratívnej a organizačnej stránke.

 

Článok 32

Pokladník prezídia vedie finančné hospodárenie “Spoločnosti” a vypracováva návrh plánu hospodárenia “Spoločnosti”, pripravuje správu o hospodárení “Spoločnosti” za uplynulé obdobie, prijíma v mene “Spoločnosti” dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, vydáva o nich potvrdenia, vedie ich zoznam, vedie zoznam kmeňového vlastníctva “Spoločnosti” a v tomto zmysle dáva návrhy a podnety prezídiu. Podľa svojej úvahy robí neavizovanú kontrolu finančného hospodárenia jednotlivých základných organizácii a dbá na to, aby ročné príspevky základných organizácii boli zaplatené. Za tým účelom vedie evidenciu ročných správ o hospodárení základných organizácií. Ročne podáva správu o stave hospodárenia “Spoločnosti” i jednotlivých základných organizácií prezídiu “Spoločnosti”, ktorému je zodpovedný. Za zverené hodnoty je hmotne zodpovedný. Ďalšie povinnosti sú uvedené v Zásadách hospodárenia SDaT.

 

Článok 33

Kontrolná komisia “Spoločnosti” je trojčlenná, volená na trojročné funkčné obdobie konferenciou delegátov “Spoločnosti”, ktorej sa zo svojej činnosti zodpovedá. Kontrolná komisia si volí zo svojho stredu predsedu, ktorý ju riadi a zodpovedá za jej činnosť. Funkcia člena kontrolnej komisie je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou. Kontrolná komisia “Spoločnosti” robí kontroly podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti, ktorý nepodlieha schváleniu konferencie delegátov. Najmenej jedenkrát za rok však kontroluje hospodárenie “Spoločnosti”. Robí mimoriadne kontroly vždy bezprostredne po požiadaní konferencie delegátov, prezídia “Spoločnosti”, alebo kedykoľvek z vlastnej iniciatívy. Na základe výsledkov kontrolnej činnosti podáva prezídiu správy o kontrolných zisteniach, dáva návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a o svojej činnosti podáva správu konferencii delegátov “Spoločnosti”.

 

Článok 34

Členovia “Spoločnosti” sa združujú v základných organizáciách “Spoločnosti”, ktoré sú základnými článkami  štruktúry “Spoločnosti konajú vo svojom mene.

 

Článok 35

Orgány základných organizácií “Spoločnosti” sú:

-          Členská schôdza základnej organizácie “Spoločnosti”

-          Výbor základnej organizácie “Spoločnosti”

-          Predseda výboru základnej organizácie “Spoločnosti”

 

Článok 36

Základné organizácie vznikajú pri dialyzačných strediskách tam, kde o členstvo v “Spoločnosti” požiadajú prezídium “Spoločnosti” najmenej traja spôsobilí záujemcovia o členstvo v “Spoločnosti” (čl. 8.  stanov).

 

Článok 37

Najvyšším orgánom základnej organizácie je členská schôdza, ktorá sa schádza ako riadna, najmenej raz  do roka, a ako mimoriadna vždy, keď jej zvolanie žiada nadpolovičná väčšina členov výboru základnej organizácie alebo o to požiada aspoň tretina členstva základnej organizácie. Členská schôdza je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov základnej organizácie.

Článok 38

Členská schôdza základnej organizácie volí v tajnom hlasovaní zo svojho stredu výbor základnej organizácie. K zvoleniu každého člena výboru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov uznášania schopnej členskej schôdze základnej organizácie.

 

Článok 39

Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach základnej organizácie. Volí zo svojho stredu delegátov na konferenciu delegátov “Spoločnosti”, volí a odvoláva výbor základnej organizácie a jeho jednotlivých členov, schvaľuje plán činnosti a hospodárenie v základnej organizácii medzi členskými schôdzami, správu o finančnom hospodárení základnej organizácie.

 

Článok 40

Počet členov výboru základnej organizácie určí členská schôdza, najmenej je trojčlenný. Jeho volebné obdobie trvá tri roky.

 

Článok 41

Výbor základnej organizácie sa schádza podľa potreby, najmenej však  dvakrát za rok.

 

Článok 42

Výbor základnej organizácie zo svojho stredu volí nadpolovičnou väčšinou hlasov pri tajnom hlasovaní predsedu, tajomníka a pokladníka.

 

Článok 43

Výbor základnej organizácie je podriadený členskej schôdzi základnej organizácie, ktorej je výkonným orgánom a hlavne riadi na základe plánu činnosti a hospodárenia základnú organizáciu v období medzi zasadaniami členských schôdzí. Prijíma nových členov “Spoločnosti”. Usporadúva vo svojom obvode spoločenské akcie, prejednáva hospodárenie základnej organizácie, návrhy a sťažnosti členov základnej organizácie, podáva o svojej činnosti správy členskej schôdzi a v prípade potreby kooptuje svojich členov. Každoročne do 28. 2. predkladá prezídiu Spoločnosti ”Správu o činnosti základnej organizácie” a ”Správu o hospodárení základnej organizácie” s kópiou peňažného denníka.

 

Článok 44

Predseda výboru základnej organizácie stojí na čele tohto orgánu, riadi jeho jednotlivé zasadnutia a zastupuje základnú organizáciu navonok. Je zodpovedný zo svojej činnosti výboru základnej organizácie.

 

Článok 45

Tajomník výboru základnej organizácie vedie a pripravuje agendu tohto orgánu a členské schôdze po administratívnej a organizačnej stránke. V dobe neprítomnosti zastupuje predsedu výboru základnej organizácie.

 

 

Článok 46

Pokladník základnej organizácie vyberá členské príspevky, vedie o nich pravidelnú evidenciu, dbá na to, aby základná organizácia hospodárila v súlade so zásadami hospodárenia SDaT, s prijatým plánom základnej organizácie, vedie evidenciu majetku základnej organizácie, prijíma v mene “Spoločnosti” dary a príspevky od organizácií a jednotlivcov, vydáva o nich potvrdenia a vedie ich zoznam, ktorý predkladá ročne prezídiu Pravidelne ročne vypracováva správu o finančnom hospodárení základnej organizácie, ktorú postupuje prezídiu “Spoločnosti”.

 

Hlava VI.

Hospodárenie “Spoločnosti” s jej orgánov

 

Článok 47

Náklady spojené s činnosťou sú hradené z príjmov “Spoločnosti”, ktorými sú:

1. Členský príspevok.

2. Účastnícky poplatok.

3. Dary a príspevky právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech “Spoločnosti” ako celku.

4.  Poukázané 2% z odvedenej dane.

 

Článok 48

Základné organizácie “Spoločnosti” a “Spoločnosť” ako celok hospodária podľa vlastných rozpočtov a na vlastný účet.

 

Článok 49

Náklady spojené s činnosťou základnej organizácie “Spoločnosti” sú hradené z ich príjmov, ktoré tvoria:

 

1. Členské príspevky členov základnej organizácie, ktorých minimálnu výšku určí konferencia delegátov, takisto i termíny splatnosti.

2. Dary a príspevky právnických a  fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech základnej organizácie “Spoločnosti”.

 

Článok 50

Opatrenia finančnej povahy za ”Spoločnosť” je oprávnený robiť prezident “Spoločnosti”, pokladník “Spoločnosti”, poverený člen prezídia “Spoločnosti”, poverený sekretár “Spoločnosti”. Listiny finančnej povahy podpisujú dvaja členovia prezídia.

 

Článok 51

Opatrenia finančnej povahy za základnú organizáciu “Spoločnosti” je oprávnený robiť predseda výboru základnej organizácie, tajomník a pokladník základnej organizácie. Listiny finančnej povahy podpisujú dvaja členovia výboru základnej organizácie.

 

Článok 52

Členovia “Spoločnosti” nezodpovedajú za záväzky “Spoločnosti” ani ich základných organizácií.

 

Hlava VII.

Publikácie uznesení a správ “Spoločnosti”

 

Článok 53

Uznesenia orgánov “Spoločnosti“ sú zverejňované na internetovej stránke „Spoločnosti“.

 

Článok 54

Uznesenia orgánov základnej organizácie sa publikujú ústnym vyhlásením na členských schôdzach základnej organizácie.

 

Hlava VIII.

Podmienky zániku “Spoločnosti”

Článok 55

O zániku “Spoločnosti” rozhoduje konferencia delegátov štvorpätinovou väčšinou hlasov pri trojpätinovej účasti všetkých delegátov. Takisto rozhoduje konferencia delegátov v prípade zániku “Spoločnosti” o tom, ako bude naložené s jej majetkom. Základná organizácia zanikne vtedy, ak počet jej členov klesne pod tri osoby, majetok základnej organizácie sa v tom prípade prevedie na “Spoločnosť”.

 

Týmito „Stanovami“ sa zrušujú „Stanovy“, zmena ktorých bola vzatá na vedomie 17.7.2015.

 

 

 

 

 

Registrácia Stanov bola vykonaná MV SR:

číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 6323 dňa: 28. 6. 1993

Zmena stanov vykonaná II. Konferenciou delegátov z 31. 5. 1997 bola vzatá na vedomie MV SR:

číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 6323 – 1 dňa: 7. 7. 1997

Zmena stanov vykonaná III. Konferenciou delegátov z 20. 5. 2000 bola vzatá na vedomie MV SR:

číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 6323 – 2 dňa: 7. 6. 2000

Zmena stanov vykonaná VIII. konferenciou delegátov zo 06.06.2015 vzatá na vedomie MV SR:

číslo spisu VVS/1 – 900/90 – 6323 z dňa 17.7.2015.

Zmena Stanov vykonaná IX. Konferenciou delegátov z 02. 08. 2017 bola vzatá na vedomie MV SR:

číslo spisu VVS /1-900/90 – 6323-5; dňa 29. 9. 2017

 

Stanovy Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných (PDF)

Komentáre sú uzatvorené.