Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

Legislatíva

Transplantácie od žijúcich darcov je možné podľa platnej legislatívy vykonať vtedy, ak prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu, alebo nie je možné získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu. Darcom je osoba plne spôsobilá na právne úkony. Všetky podmienky podrobne popisuje Druhá hlava Zákona č. 576/2004 Zb. z.

Druhá hlava
Odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek
§ 35 – Všeobecné podmienky
 1. Odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele môžu vykonávať len poskytovatelia na základe povolenia podľa osobitného predpisu.
 2. Príjemca na účely tohto zákona je osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán, tkanivo alebo bunky.
 3. Darca na účely tohto zákona je živá osoba alebo mŕtva osoba, z ktorej tela sa odoberajú orgány, tkanivá a bunky určené na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele.
 4. Poskytovatelia podľa odseku 1 si zriaďujú
  1. transplantačné centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom, distribúciou a prenosom orgánov príjemcovi,
  2. odberové centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom a distribúciou orgánov,
  3. tkanivovú banku, ktorá vykonáva výkony spojené s odberom, spracúvaním, uchovávaním a distribúciou tkanív a buniek na účely transplantácie.
 5. Poskytovateľ ústavnej starostlivosti je povinný oznamovať údaje o potenciálnych darcoch do registra darcov, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
 6. Odobratý orgán a odobraté tkanivo sa musia pred transplantáciou odborne biopticky vyšetriť.
 7. Medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa výmeny orgánov, tkanív a buniek možno uskutočňovať len s uznávanými medzinárodnými organizáciami na základe písomných dohôd a so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
 8. Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu je zakázaný.
§ 36 – Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých darcov
 1. Odobrať orgány, tkanivá a bunky z tela živého darcu na účely ich prenosu do tela inej osoby možno len vtedy, ak
  1. sa predpokladá, že odber vážne neohrozí zdravotný stav darcu,
  2. sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu,
  3. prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu,
  4. nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu,
  5. nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup s lepším alebo porovnateľným výsledkom.
 2. Darcom podľa odseku 1 môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony,41) ktorá dala na odber písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak
  1. sa odber týka regeneratívneho tkaniva,
  2. nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý dať informovaný súhlas,
  3. potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra darcu,
  4. darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci potenciál.
 3. Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
 4. Konzílium transplantačného centra posúdi, či možno odôvodnene predpokladať úspešné ukončenie odberu orgánu alebo tkaniva a jeho prenosu príjemcovi, a zváži splnenie podmienok podľa odseku 1. Odber nemožno uskutočniť, ak možno predpokladať vážne ohrozenie zdravotného stavu darcu, a to ani za predpokladu jeho informovaného súhlasu.
 5. Odber orgánov alebo tkaniva na účely prenosu do tela osoby priamo geneticky príbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom transplantačného centra. Odber orgánov alebo tkaniva na účely pre nosu do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s darcom alebo osoby geneticky nepríbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom, ktoré na tieto účely určí ministerstvo zdravotníctva.
§ 37 – Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov
 1. Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa tohto zákona určená smrť (§ 43).
 2. Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.
 3. Vyhlásenie podľa odseku 2 s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) sa zasiela do registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
 4. Nesúhlas podľa odseku 2 možno kedykoľvek odvolať; pri odvolaní nesúhlasu sa postupuje podľa odseku 3.
 5. Poskytovateľ je povinný pred odobratím orgánu, tkaniva a buniek z tela mŕtveho darcu
  1. overiť jeho totožnosť,
  2. zistiť v registri osôb podľa odseku 3, či osoba vyjadrila nesúhlas s odobratím.
 6. Po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu sa vo všetkých prípadoch vykoná pitva.14) Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k zápisnici o pitve.
§ 38 – Prenos orgánov, tkanív a buniek príjemcovi
 1. Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek do tela príjemcu možno uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdravotne spôsobilý na takýto zákrok; podmienkou jeho vykonania je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení.
 2. Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdi ošetrujúci lekár a lekár transplantačného centra.
 3. Register čakateľov na transplantáciu vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
 4. Výber príjemcu sa riadi výlučne medicínskym hľadiskom.

Komentáre sú uzatvorené.