Darujte 2% z dane
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Login

O nás

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy (ďalej SDaT) vznikla ako záujmové združenie občanov s rovnakým ochorením – zlyhaním obličiek.

Ideovým poslaním pri vzniku našej Spoločnosti bolo pomáhať dialyzovaným a transplatnovaným chorým a ich rodinným príslušníkom pri prekonávaní problémov v súvislosti s chorobou. Pomáhať rôznymi formami a aktivitami pri ich účinnej rehabilitácii a plnom začleňovaní a uplatnení v spoločenskom živote, prispievať k rozvoju priateľských medziľudských kontaktov medzi pacientmi navzájom, pacientmi a ošetrujúcim personálom a tým pomôcť k vytvoreniu pozitívneho životného pocitu a sociálneho vedomia chorých.

SDaT sa zameriava na organizovanie spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, zdravotných, osvetových a športových podujatí, aktívnou účasťou pri skultúrnení a zlepšovaní technickej vybavenosti dialyzačného strediska. Členovia SDaT sa spolu schádzajú na rôznych akciách bez rozdielu či sú dialyzovaný hemodialýzou, CAPD, alebo sú po transplantácii. Týmto kontaktom sa prehlbuje ich vzájomné spoznávanie sa, pochopenie zákonitostí liečby i možnosť podeliť sa s vlastnými dobrými skúsenosťami.

Zvláštnou kapitolou našej práce je kontakt s príbuznými chorých. Zmena celého životného cyklu, diéta, psychická trauma z ochorenia často zmetie celú rodinu. Našou snahou je oboznámiť ostatných členov rodiny s charakterom choroby, možnosťami liečby i príznakmi zhoršenia stavu.

Činnosť a zameranie SDaT

Informačno – osvetový proces

Organizovanie prednášok v oblasti nášho postihnutia, ktoré sú určené nielen chorým, ale aj ich rodinným príslušníkom. Školenia sa uskutočňujú v spolupráci s pracovníkmi dialyzačných stredísk. Uskutočnia sa aj školenia v oblasti poskytovania sociálnych podpôr a úľav pre našich členov v spolupráci s odborom sociálnych vecí.

Publikačná činnosť

Vydávanie časopisu Majáčik – prostredníctvom tohto časopisu sa dostávajú najnovšie informácie k našim členom, zároveň sú tam informácie o činnosti Spoločnosti, jej súčasných a pripravovaných akciách.

Prevádzka portálu www.sdat.sk

Organizácia zdravotno-rekondičných pobytov

Občania s chronickým zlyhaním obličiek sú v pozícii keď im ich zdravotný stav nedovoľuje sa na dlhšie obdobie vzdialiť od dialyzačného centra. Preto úlohou Spoločnosti je pripravovať v spolupráci so zdravotným personálom dialýzy spoločné pobyty. Tie slúžia na upevnenie zdravia našich členov a zároveň sa využívajú na uskutočnenie školení a edukačnú činnosť. Zároveň sa tu neformálne stretajú pacienti so svojimi lekármi a zdravotnými sestrami, čím vznikajú kvalitatívne nové vzťahy.

Organizovanie práce s mládežou

Bohužiaľ, toto ochorenie sa nevyhýba ani deťom. Na košickú dialýzu v dnešnej dobe dochádza 10 detí do 15 rokov. Pre ne každoročne pripravujeme v spolupráci so sestričkami na dialýze Deň detí, Mikulášsku nádielku a Posedenie pri stromčeku.

Športové a kultúrne podujatia

Spoločnosť usporiadáva pre svojich členov športové zápolenia (turnaje v šachu, dáme, stolnom tenise, biliarde, tenise a iné) s ohľadom na ich zdravotný stav.

Rovnako pripravuje kultúrne podujatia pri rôznych príležitostiach (MDŽ, ples, posedenia so zdravotníckym personálom a iné), návštevy divadiel a filmových predstavení.

Stolnotenisové turnaje sa tešia veľkej obľube u transplantovaných i dialyzovaných pacientov.

Košické Informačné centrum

Toto centrum sa nachádza v priestoroch FNsP v Košiciach na Tr. SNP č. 1. Hlavnými cieľmi vzniku Informačného centra je zefektívniť Informačno – osvetový proces, zlepšiť pozíciu spoluobčanov s chronickým zlyhaním obličiek, umožniť lepší kontakt medzi nami a potencionálnymi sponzormi. Poskytovať zdravotnícke informácie chorým a ich rodinným príslušníkom. Vydávanie časopisu pre dialyzovaných a ich rodinných príslušníkov “Majáčik”. Organizovanie prednášok a školení, športových a kultúrnych akcií, zabezpečovanie zdravotných pobytov členov. Z dlhodobého hľadiska je to zlepšenie našej práce a jej väčšia profesionalita, rozšírenie našej aktivity na celé územie východného Slovenska a tiež úspešnosť pri príprave a realizácii našich projektov.

Projekt vytvorenia Informačného centra nie je určený iba členom Spoločnosti. Je určený na zvýšenie informovanosti osôb s chronickým zlyhaním obličiek o ich možnostiach sa realizovať, zaradiť sa do spoločnosti a pozdvihnúť ich zdravotné, sociálne a právne povedomie. Zároveň je cielený na zvýšenie kontaktov zdravých spoluobčanov a narúšania istých tabuizovaných tém (ako sú napr. transplantácie) vo vzťahu k zdravotne postihnutým a ich problémov, v komunikácii medzi sebou.

Ľahší prístup k informáciám skvalitní život a dodá mu nový rozmer. Z nášho Informačného centra nebudú mať výhody len stovky našich členov, ale i stovky ich rodinných príslušníkov a desiatky celkom nezúčastnených osôb, ktoré sa pomocou informácií dozvedia o tom, že existujú aj ľudia s chronickým zlyhaním obličiek. Tak všetci spolu môžeme vytvoriť trochu dobra aj v dnešných časoch.

Komentáre sú uzatvorené.